Mai sunt 000 zile 00 ore 00 minute 00 secunde in care tahografele analogice si digitale pot fi utilizate in transportul international.
Ulterior acestea trebuiesc inlocuite cu un tahograf inteligent de a doua generatie.

+40 259 418 610
office@tachonan.ro

Pachetul UE de mobilitate și tahograful inteligent

Pachetul UE de mobilitate și tahograful inteligent

Posted by: EXAdmin
Category: Uncategorized @ro

Viziuni pentru viitorul mobilității în toate sectoarele de transport: apă, aer, feroviar și rutier

Țintă: crearea unei mobilități competitive și corecte din punct de vedere social

 • Armonizarea legislației pentru toate țările UE prin evitarea interpretării diferite a normelor
 • O mai bună aplicare a legii prin cooperarea transfrontalieră
 • Combaterea companiilor de cutii poștale prin noi criterii de înființare/funcționare și o mai bună aplicare
Pachetul UE de mobilitate și tahograful inteligent

Calendar de implementare pachet mobilitate

Pachetul UE de mobilitate și tahograful inteligent

REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006
Pachetul de Mobilitate I intrat în vigoare din august 2020

• șoferul trebuie să se întoarcă la centrul operațional al angajatorului, în statul membru de stabilire a angajatorului SAU la locul de reședință al conducătorului auto, în fiecare perioadă de 4 săptămâni consecutive, pentru a petrece cel puțin un repaus săptămânal normal.
• perioadele de repaus săptămânale normale nu pot fi efectuate la bordul vehiculului , ci într-un spațiu de cazare corespunzător. Eventualele costuri vor fi suportate de angajator

• în echipaj, un șofer poate lua pauza de 45 de minute la bordul vehiculului, cu condiția să nu fie implicat în asistarea celui care conduce
• se acceptă 2 pauze săptămânale reduse de 24 de ore consecutive, în transport internațional, în afara statului membru de stabilire a sediului firmei și a statului de reședință a șoferului, cu condiția ca în oricare 4 săptămâni consecutive să existe minim 2 perioade de repaus săptămânal normal. În acest caz perioada de repaus săptămânală normală următoare celor 2 pauze reduse trebuie precedată de o perioadă de repaus luată în compensație pentru cele 2 perioade de repaus reduse.

REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 15 iulie 2020  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1) ”Prezentul regulament se aplică transportului rutier” se introduce
următoarea literă:
„(aa) de mărfuri în cadrul operațiunilor de transport internațional sau în cadrul operațiunilor de cabotaj cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă, a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, de la 1 iulie 2026;

REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se modifică după cum urmează:

15. La articolul 16 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
„(a) conține toate informațiile indicate la alineatul (2) pentru o perioadă minimă care include ziua controlului și cele 56 de zile precedente; aceste informații trebuie actualizate la intervale periodice a căror durată nu depășește o lună;”.
Art 16 … (2) Întreprinderea de transport stabilește un orar și un tabel de serviciu care indică, pentru fiecare conducător auto, numele, locul de muncă de bază al acestuia și orarul fixat în prealabil pentru diferitele perioade de conducere, celelalte activități, pauzele și perioadele de disponibilitate.

REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014

• camioanele trebuie să revină în țara de reședință la cel mult 8 săptămâni
• se permit 3 operațiuni de cabotaj în 7 zile, urmate de o perioadă de pauză de 4 zile
• se lasă posibilitatea statelor membre să aplice reguli la cabotaj pentru transportul combinat, fără să fie obligatoriu
• tahografe pentru vehiculele sub 3,5 t în transport internațional
• exceptare de la aplicarea directivei detașării pentru transport bilateral și tranzit și doar pentru câte o operațiune de comerț încrucișat legată de fiecare sens dintr-un transport  bilateral.

REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014

Articolul 2
Regulamentul (UE) nr. 165/2014 se modifică după cum urmează:
2. La articolul 3 (Domeniu de aplicare), alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:
„(4) În termen de cel mult 3 ani de la sfârșitul anului intrării în vigoare a dispozițiilor detaliate menționate la articolul 11 al doilea paragraf, următoarele categorii de vehicule care circulă într-un stat membru  diferit de statul lor membru de  înmatriculare se echipează cu un tahograf inteligent, astfel cum se prevede la articolele 8, 9 și 10 din prezentul regulament:
(a) vehiculele echipate cu un tahograf analogic;
(b) vehiculele echipate cu un tahograf digital conform cu specificațiile din Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 valabile până la 30 septembrie 2011;
(c) vehiculele echipate cu un tahograf digital conform cu specificațiile din Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 valabile de la 1 octombrie 2011; și (d) vehiculele echipate cu un tahograf digital conform cu specificațiile din Anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 valabile de la 1 octombrie 2012.

REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a  Regulamentului (UE) nr. 165/2014

Articolul 2
Regulamentul (UE) nr. 165/2014 se modifică după cum urmează:
8. Articolul 11 (Dispoziții detaliate pentru tahograful inteligent) se modifică după cum urmează:
(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
Până la 21 august 2021, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care prevăd dispoziții detaliate pentru aplicarea uniformă a obligației de înregistrare și stocare a datelor privind orice trecere de frontieră a vehiculului și activitățile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) primul paragraf a doua și a treia liniuță și la articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf.
Până la 21 februarie 2022, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care prevăd dispoziții detaliate necesare pentru aplicarea uniformă a normelor referitoare la funcțiile și cerințele privind datele, inclusiv articolele 8, 9 și10 din prezentul regulament, și la instalarea tahografelor în cazul vehiculelor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006

REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014

Articolul 2
Regulamentul (UE) nr. 165/2014 se modifică după cum urmează:
11. Articolul 34 ” Folosirea cardurilor de conducător auto și a foilor de înregistrare” se modifică după cum
urmează:
(d) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:
„Începând cu 2 februarie 2022, conducătorul auto introduce și simbolul țării în care intră după trecerea frontierei unui stat membru, la începutul primei opriri a conducătorului auto în statul membru respectiv. Această primă oprire se efectuează la cel mai apropiat posibil loc de oprire la frontieră sau după trecerea frontierei. Introducerea informațiilor menționate la primul paragraf de către conducătorii auto nu este necesară dacă tahograful înregistrează în mod automat datele de localizare în conformitate cu articolul 8.”

REGULAMENTUL (UE) 1054/2020 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014

Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Cu toate acestea, articolul 1 punctul 15 și articolul 2 punctul 12 se aplică de la 31 decembrie 2024.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2020.

Impactul asupra tahografului inteligent

Cabotaj

 • Simplificarea reglementărilor pentru a asigura o mai bună aplicare
 • Deplasările sistematice de cabotaj trebuie evitate

Conducerea și timpul de odihnă

 •  Mai multă flexibilitate a timpului
 • Calitate îmbunătățită a odihnei săptămânale
 • Reguli mai clare
 • Reglementare clară pentru odihnă peste noapte în cabină
 • Mai multă siguranță
 • Îmbunătățirea siguranței locurilor de odihnă

Detașarea lucrătorilor

 • Protecția socială a șoferilor
 • Evitarea exploatării prin plata unor salarii prea mici
 • Mai puține denaturări ale concurenței
 • Claritate și garanție pentru aplicarea drepturilor lucrătorilor

Servicii VDO pentru clienți – Prezentare generală

Pachetul UE de mobilitate și tahograful inteligent
Author: EXAdmin